Podmienky

Firma: Agropat s.r.o.

Účel webu: Informatívny web o predaji poľnohospodárskej techniky

Dátum účinnosti: 21. mája 2024

1. Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je návštevník webovej stránky agropat.sk.

2. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webovej stránky www.agropat.sk je:

Agropat s.r.o.
Piešťanská 6/7, 956 05 Radošina
IČO: 44 010 435
DIČ: 2022558692
IČ DPH: SK2022558692
Zapísaný v OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 21801/N

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu uvedenom nižšie.

4. Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ webovej stránky je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

5. Zoznam osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Meno
Priezvisko
Email
Cookies (viac informácií o cookies nájdete v našej Cookie Policy)
6. Účely spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

Vystavenie daňového dokladu
Kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky
Plnenie zmluvy
Vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár
Iný oprávnený záujem
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

7. Príjemcovia

Príjemcovia osobných údajov sú:

Prevádzkovateľ webovej stránky www.agropat.sk
Spoločnosť Websupport s.r.o., zabezpečujúca technickú prevádzku webovej stránky
8. Sprostredkovatelia

Sprostredkovatelia údajov, s ktorými máme uzavreté sprostredkovateľské zmluvy:

Google (Ads Data Processing Terms)
Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)
9. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje iným tretím stranám.

10. Právny základ spracúvania osobných údajov

a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, email, telefónne číslo) je nevyhnutné na vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár prípadne plnenie zmluvy.
b) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

11. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

12. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Súhlas možno kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

13. Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Patrí sem napr. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo namietať proti spracúvaniu, právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť údajov.

14. Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu zbierať osobné údaje, používať cookies, vkladať tretie-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie, ak máte na danej webovej stránke účet a ste prihlásený.

15. Platnosť podmienok

Tieto podmienky sú platné od 21. mája 2024.

Kontakt pre otázky ohľadom ochrany osobných údajov:

Email: obchod@agropat.sk
Telefón: +421 911 338 840